Certifikacija za prijevoz opasnih tvari

Prenosive posude pod tlakom

HRB će proizvođačima i operatorima tlačne opreme i kontejnera-tankova dati sve upute za postupak certifikacije i periodičkih pregleda, te pružiti brze i učinkovite radnje za dobivanje potrebnih isprava i omogućiti sigurno korištenje opreme na međunarodnom tržištu.   

Slijedeći propisi o prijevozu opasnih tvari cestom, željeznicom i unutarnjim vodama, te morem i za sve načine transporta primjenjuju se na proizvođače, ovlaštene predstavnike, vlasnike i operatore tlačne opreme:

-prema Direktivi 2010/35/EU (TPED) o pokretnoj tlačnoj opremi

 • Pokretna tlačna oprema označava:
 • tlačne posude, njihove ventile i ostali pribor iz poglavlja 6.2 iz Priloga Direktive 2008/68/EC,cisterne, baterijska vozila/ vagone, spremnike za plin od više elemenata (MEGC), njihove ventile i ostali pribor iz poglavlja 6.8 iz Priloga Direktive 2008/68/EC,
  kad se koriste za prijevoz plinova klase 2 i za prijevoz opasnih tvari navedenih u Prilogu I iz TPED.Ocjenu sukladnosti pokretne tlačne opreme može provoditi Hrvatski registar brodova (HRB), kao ovlašteno tijelo za ocjenu sukladnosti broj 2489, u skladu s Direktivom o pokretnoj tlačnoj opremi 2010/35/EU (TPED) i Pravilnikom o pokretnoj tlačnoj opremi (N.N. 91/2013).

Ocjena sukladnosti se primjenjuje na:

 • novu pokretnu tlačnu opremu koja se stavlja na tržište u Europskoj zajednici.
 • postojeću pokretnu tlačnu opremu koja ima oznake sukladnosti, u svrhu periodičkih pregleda, međupregleda, izvanrednih pregleda i uporabe.
 • postojeću pokretnu tlačnu opremu koja nema oznake sukladnosti prema Direktivi 1999/36/EC, u svrhu ponovne ocjene sukladnosti.

acetylen

 

- prema propisima o međunarodnom prijevozu opasnih tvari cestom, željeznicom i unutarnjim vodama ADR/ RID/ ADN

Tlačna oprema označava:

 • tlačne posude, njihove ventile i ostali pribor iz poglavlja 6.2 iz ADR/ RID,
 • cisterne, baterijska vozila/ vagone, spremnike za plin od više elemenata (MEGC), njihove ventile i ostali pribor iz poglavlja 6.8 iz ADR/ RID.

Certifikaciju tlačne opreme može provoditi Hrvatski registar brodova (HRB), kao inspekcijsko tijelo akreditirano od Hrvatske akreditacijske agencije (HAA) i ovlašteno od nadležnog ministarstva, prema ADR/ RID/ ADN propisima i u skladu sa Zakonom o prijevozu opasnih tvari (N.N. 79/07).

Ova certifikacija se primjenjuje na:

 • novu tlačnu opremu koja se stavlja u službu, u svrhu ocjene sukladnosti i početnog pregleda.
 • postojeću tlačnu opremu koja ima oznake sukladnosti, u svrhu periodičkih pregleda, međupregleda, izvanrednih pregleda i uporabe.

cisterna2

- prema propisima o međunarodnom prijevozu opasnih tvari morem IMDG i Međunarodnoj konvenciji o sigurnim kontejnerima (CSC)

Tlačna oprema označava:

 • prenosive tankove za prijevoz opasnih tvari i spremnike za plin od više elemenata (MEGC) za prijevoz nehlađenih plinova klase 2, namijenjene za sve načine transporta, njihove ventile i ostali pribor iz poglavlja 6.7 iz ADR/ RID/ IMDG.
 • Tlačna oprema koja udovoljava definiciji kontejnera mora dodatno udovoljiti primjenjivim zahtjevima iz CSC Konvencije.

Certifikaciju tlačne opreme može provoditi Hrvatski registar brodova (HRB), kao priznata organizacija od strane Republike Hrvatske u skladu s Pomorskim zakonikom (N.N. 181/04, kako je izmijenjen i dopunjen), prema IMDG Kodeksu i zahtjevima CSC Konvencije.

Ova certifikacija se primjenjuje na:

 • novu tlačnu opremu koja se stavlja u službu, u svrhu ocjene sukladnosti i početnog pregleda.
 • postojeću tlačnu opremu koja ima oznake sukladnosti, u svrhu periodičkih pregleda, međupregleda, izvanrednih pregleda i uporabe.

HRB je ovlašten za pregled, ispitivanje i odobrenje kontejnera- tankova za prijevoz opasnih tereta u skladu sa zahtjevima iz CSC Konvencije.

cisterna3

AKTIVNOSTI HRB KOD CERTIFIKACIJE TLAČNE OPREME PREMA TPED/ ADR/ RID/ IMDG

HRB ima mogućnost pokrivanja slijedećih aktivnosti u sklopu certifikacije tlačne opreme:

 • tipno odobrenje tlačnih posuda, cisterni (tankova) i MEGC spremnika
 • ocjena sukladnosti sustava kvalitete proizvođača i tijela za periodičke preglede tlačnih posuda
 • nadzor proizvodnje, početni pregled i ispitivanje tlačnih posuda, cisterni (tankova) i MEGC spremnika
 • periodički pregled, međupregled i izvanredni pregled tlačnih posuda, cisterni (tankova) i MEGC spremnika
 • ponovna ocjena sukladnosti pokretne tlačne opreme prema TPED, Dodatak III

AKTIVNOSTI HRB KOD CERTIFIKACIJE KONTEJNERA

HRB ima mogućnost pokrivanja slijedećih aktivnosti u sklopu certifikacije kontejnera:

 • pojedinačno ili tipno odobrenje kontejnera
 • nadzor nad izradbom i ispitivanjem kontejnera
 • odobrenje proizvođača kontejnera i institucija za ispitivanje kontejnera
 • pregled kontejnera koji se nalaze u korištenju

ZAHTJEVI ZA USLUGU

Ispunjene i potpisane zahtjeve za provođenje aktivnosti u sklopu certifikacije tlačnih posuda, tankova i tank-kontejnera proizvođači ili operatori tlačne opreme mogu poslati e-poštom u Glavni ured HRB.

 • APPLICATION FORM FOR TYPE APPROVAL, QF-PTO-83
 • APPLICATION FORM FOR QUALITY SYSTEM APPROVAL, QF-PTO-84
 • APPLICATION FORM FOR SUPERVISION OF MANUFACTURE AND INITIAL INSPECTION AND TESTS, QF-PTO-85
 • APPLICATION FORM FOR PERIODIC INSPECTION, INTERMEDIATE INSPECTION AND EXCEPTIONAL CHECKS, QF-PTO-86

Kontakt osoba za certifikaciju tlačne opreme:

Vjeko Barač, dipl.inž.
Stariji ekspert
HRVATSKI REGISTAR BRODOVA
Marasovićeva 67
21000 SPLIT
HRVATSKA
phone: + 385 (0)21 408 166
fax: + 385 (0)21 358 159
mobile: + 385 (0)99 8070783
e-mail: industrial@crs.hr