CRS

Tehnička prihvatljivost

UTVRĐIVANJE TEHNIČKE PRIHVATLJIVOSTI BRODICA I JAHTI

Temeljem odredbi "Pomorskog zakonika" (N.N. 181/2004, 76/2007, 146/2008, 61/2011, 56/2013, 26/2015, 17/2019) i "Pravilnika o brodicama, čamcima i jahtama" (N.N. xx/2020) za svaku brodicu ili jahtu mora se prije prvog upisa provesti postupak utvrđivanja tehničke prihvatljivosti.

Postupak utvrđivanja tehničke prihvatljivosti za brodice provodi nadležna lučka kapetanija ili ispostava sukladno "Pravilniku o brodicama, čamcima i jahtama" (N.N. xx/2020).

Postupak utvrđivanja tehničke prihvatljivosti za jahte (plovilo za sport i razonodu namijenjeno za dulji boravak na moru duljine trupa veće od 15 metara) provodi priznata organizacija sukladno "Pravilniku o brodicama, čamcima i jahtama" (N.N. xx/2020). 
Uspješno provedeni postupak utvrđivanja tehničke prihvatljivosti ne oslobađa stranku obveze obavljanja inicijalnog tehničkog pregleda plovila (osnovni pregled) u svrhu prvog izdavanja plovidbenih isprava.

TEHNIČKA PRIHVATLJIVOST I OSNOVNI PREGLED - JAHTE

1. Osnovni pregled je pregled postojeće jahte (jahta koja je u trenutku započinjanja osnovnog pregleda upisana u upisnik neke druge države) ili pregled nove jahte (jahta koja je u trenutku započinjanja osnovnog pregleda u postupku isporuke od strane proizvođača, odnosno graditelja) obavlja se sukladno odredbama "Pravilnika o brodicama, čamcima i jahtama" (N.N. xx/2020).

NAPOMENA: Plovila duljine trupa od 2,5 do 24 metra za koje je bio proveden postupak ocjene sukladnosti prije 18. siječnja 2016. godine i koji su certificirani u skladu s Direktivom 94/25/EZ mogu biti stavljeni na tržište ili pušteni u upotrebu najkasnije do 18. siječnja 2017. godine.
Sva nova plovila duljine trupa od 2,5 do 24 metra koja se stavljaju na tržište ili puštaju u upotrebu na teritoriju RH nakon 18. siječnja 2017. moraju biti certificirana u skladu s Direktivom 2013/53/EU.

Jahte za osobne potrebe

2. Za jahte za osobne potrebe kao preduvjet započinjanja osnovnog pregleda potrebno je dostaviti sljedeće, s time da se dolje navedeni dokumenti smatraju dostatnim za utvrđivanje tehničke prihvatljivosti:

 1. Za postojeće jahte duljine trupa do 24 metra:
  – presliku upisnog lista, plovidbene dozvole, ili nekog drugog mjerodavnog dokumenta izdanog od zemlje članice EEA kao dokaz da je postojeća jahta bila stavljena na tržište i/ili uporabu unutar EEA; i/ili
  – presliku EU izjave o sukladnosti s Direktivom 2013/53/EU ili presliku EU izjave o sukladnosti u skladu s Direktivom 94/25/ EZ, s dopunama, te dodatno presliku EU potvrde o tipu u skladu s Direktivom 2013/53/EU, ili
  EU potvrde o tipu u skladu s Direktivom 94/25/EZ, s dopunama, ukoliko se ista zahtijeva odgovarajućom Direktivom s obzirom na primijenjeni postupak ocjene sukladnosti, ili
  ako je ocjena sukladnosti provedena prema modulu "G" presliku Potvrde o sukladnosti na temelju provjere pojedinačnog proizvoda.
  Dodatno je potrebno dostaviti i EU izjavu o sukladnosti pogonskog stroja s Direktivom, te Izvještaj o ispitivanju buke, ako je primjenjivo; i/ili
  – presliku Dozvole za plovidbu brodice za jahte na koje se odnosi toč. 4), članka 1030., Pomorskog zakonika Republike Hrvatske.
 2. Za nove jahte duljine trupa do 24 metra:
  – presliku EU izjave o sukladnosti s Direktivom 2013/53/EU, te dodatno presliku EU potvrde o tipu u skladu s Direktivom 2013/53/EU, ukoliko se ista zahtijeva s obzirom na primijenjeni postupak ocjene sukladnosti, ili, ako je ocjena sukladnosti provedena prema modulu "G" presliku Potvrde o sukladnosti na temelju provjere pojedinačnog proizvoda.
  Dodatno je potrebno dostaviti i EU izjavu o sukladnosti pogonskog stroja, te Izvještaj o ispitivanju buke, ako je primjenljivo.
 3. Za nove i postojeće jahte duljine trupa preko 24 metra umjesto EU izjave o sukladnosti zahtijeva se dostava preslike Svjedodžbe o klasi izdane od strane priznate organizacije sukladno Uredbi (EC) 391/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. godine.

Nove i postojeće jahte duljine trupa do 24 metra koje ne udovoljavaju gornjim zahtjevima moraju ishodovati EU izjavu o sukladnosti prema provedenom postupku ocjenjivanja sukladnosti nakon gradnje i Izvještaj o provedenoj ocjeni sukladnosti nakon gradnje.

Nove i postojeće jahte duljine trupa preko 24 metra za koje ne postoji izdana Svjedodžba o klasi ne smatraju se tehnički prihvatljivima za upis u Upisnik jahti Republike Hrvatske.

Jahte za iznajmljivanje

3. Za jahte za iznajmljivanje kao preduvjet započinjanja osnovnog pregleda potrebno je dostaviti sljedeće, s time da se dolje navedeni dokumenti smatraju dostatnim za utvrđivanje tehničke prihvatljivosti:

 1. Za postojeće jahte duljine trupa do 24 metra:
  – presliku upisnog lista i plovidbene dozvole izdane od pomorske uprave čiju je zastavu jahta do sada vijala, i
  – presliku EU izjave o sukladnosti s Direktivom 2013/53/EU ili presliku EU izjave o sukladnosti u skladu s Direktivom 94/25/EZ, s dopunama, te dodatno presliku EU potvrde o tipu u skladu s Direktivom 2013/53/EU, ili
  EU potvrde o tipu u skladu s Direktivom 94/25/EZ, s dopunama, ukoliko se ista zahtijeva odgovarajućom Direktivom s obzirom na primijenjeni postupak ocjene sukladnosti, ili
  ako je ocjena sukladnosti provedena prema modulu "G" presliku Potvrde o sukladnosti na temelju provjere pojedinačnog proizvoda. Dodatno je potrebno dostaviti i EU izjavu o sukladnosti pogonskog stroja s Direktivom, te Izvještaj o ispitivanju buke, ako je primjenljivo; i/ili
  – presliku Dozvole za plovidbu brodice za jahte na koje se odnosi toč. 4), članka 1030., Pomorskog zakonika Republike Hrvatske.
 2. Za nove jahte duljine trupa do 24 metra:
  – presliku EU izjave o sukladnosti s Direktivom 2013/53/EU, te dodatno presliku EU potvrde o tipu u skladu s Direktivom 2013/53/EU, ukoliko se ista zahtijeva s obzirom na primijenjeni postupak ocjene sukladnosti, ili, ako je ocjena sukladnosti provedena prema modulu "G" presliku Potvrde o sukladnosti na temelju provjere pojedinačnog proizvoda.
  Dodatno je potrebno dostaviti i EU izjavu o sukladnosti pogonskog stroja, te Izvještaj o ispitivanju buke, ako je primjenjivo.
 3. Za nove i postojeće jahte duljine trupa preko 24 metra, kao i za jahte duljine trupa do 24 metra za koje ne postoji EU izjava o sukladnosti, zahtijeva se dostava preslike Svjedodžbe o klasi izdane od priznate organizacije sukladno Uredbi (EC) 391/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. godine.

Za nove i postojeće jahte duljine trupa preko 24 metra, osim Svjedodžbe o klasi zahtjeva se i dostava preslike ostalih svjedodžbi, kako su navedene u 7 dolje, u opsegu koliko je primjenljivo, a zavisno o bruto tonaži i području plovidbe.

Nove i postojeće jahte za koje ne postoji izdana EU izjava o sukladnosti ili Svjedodžba o klasi ne smatraju se tehnički prihvatljivima za upis u Upisnik jahti Republike Hrvatske.

Opseg pregleda prilikom obavljanja osnovnog pregleda

4. Za jahtu, bez obzira na duljinu trupa i njenu namjenu, a koja nije starija od pet godina i za koju je izdana Potvrda o tehničkoj prihvatljivosti i prihvaćen zahtjev za obavljanjem osnovnog pregleda osnovni pregled će se obaviti u opsegu godišnjeg pregleda.

5. Za jahtu, bez obzira na duljinu trupa i njenu namjenu, a koja je starija od pet godina i za koju je izdana Potvrda o tehničkoj prihvatljivosti i prihvaćen zahtjev za obavljanjem osnovnog pregleda osnovni pregled će se obaviti u opsegu obnovnog pregleda.

Za jahtu za iznajmljivanje, bez obzira na duljinu trupa, kao i za jahtu za osobne potrebe duljine trupa preko 24 metra, za koju postoji valjana Svjedodžba o klasi i za koju je izdana Potvrda o tehničkoj prihvatljivosti i prihvaćen zahtjev za obavljanjem osnovnog pregleda, mogu se prihvatiti rezultati prethodno izvršenih pregleda temeljnih stavki od strane priznate organizacije sukladno Uredbi (EC) 391/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. godine (trup, podvodni dio trupa, mjerenje debljina, kormilo, vratilo brodskog vijka, strojni uređaj, električna oprema).

Dokumentacija koju je potrebno dostaviti

6. Prije započinjanja osnovnog pregleda jahte, bez obzira na njenu namjenu, i za koju postoji izdana EU izjava o sukladnosti, potrebno je na uvid dostaviti presliku Priručnika za vlasnika za korištenje plovila.

7. Prije započinjanja osnovnog pregleda jahte duljine trupa preko 24 metra, odnosno jahte duljine trupa do 24 metra za koju postoji Svjedodžba o klasi (jahte za koju ne postoji izdana EU izjava o sukladnosti), bez obzira na namjenu jahte, potrebno je na uvid dostaviti preslike dolje navedenih isprava izdanih od pomorske uprave čiju je zastavu jahta do sada vijala (u opsegu koliko je primjenljivo zavisno o bruto tonaži i namjeni jahte):

 1. Svjedodžba o sigurnosti radioopreme teretnog broda, s pripadnim popisom podataka;
 2. Međunarodna svjedodžba o sprečavanju onečišćenja uljem, s pripadnim popisom podataka;
 3. Međunarodna svjedodžba o sprečavanju onečišćenja sanitarnim otpadnim vodama;
 4. Međunarodna svjedodžba o sprečavanju onečišćenja zraka, s pripadnim dodatkom;
 5. Međunarodna svjedodžba o nadzoru štetnih sustava protiv obrastanja;
 6. Međunarodna svjedodžba o sigurnosti konstrukcije teretnog broda;
 7. Međunarodna svjedodžba o sigurnosti opreme teretnog broda, s pripadnim popisom podataka;
 8. Međunarodna svjedodžba o teretnoj liniji, zajedno sa zapisom od dodjeli nadvođa ("Record on Conditions of assignment of Load Lines");
 9. Međunarodna svjedodžba o baždarenju (1969).

Dodatno prije navedenom potrebno je na uvid dostaviti i sljedeću dokumentaciju:

 1. Opći plan.
 2. Glavno rebro.
 3. Razvoj vanjske oplate, gdje je primjenljivo.
 4. Uzdužni presjek s upisanim dimenzijama pojedinih elemenata strukture trupa i navedenim materijalom gradnje.
 5. Linije broda.
 6. Podaci o porivnim strojevima, reduktorima i spojkama.
 7. Jednopolna shema električne instalacije.
 8. Sheme cjevovoda kaljuže, balasta, goriva, rashladne morske i slatke vode, ulja za podmazivanje i ispušnih plinova.

Dodatno prije navedenom potrebno je na odobrenje dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 1. Knjigu stabiliteta (uključujući i stanja korištenje jedara, gdje je primjenljivo). Ista mora biti izrađena sukladno IMO Rez. A.749(18), ili sukladno "Pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Stabilitet".
 2. Popis i raspored opreme za spašavanje i sredstava za gašenje požara. Isti mora biti izrađen sukladno ISO 17631:2002, ili sukladno "Pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Protupožarna zaštita", odnosno sukladno "Pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Sredstva za spašavanje".
 3. Popis i raspored pomagala za navigaciju i sredstava za signalizaciju.
 4. Popis radioopreme.
 5. Popis i podaci o opremi za sprečavanje onečišćenja uljem, smećem i sanitarnim otpadnim vodama.

TEHNIČKA PRIHVATLJIVOST I OSNOVNI PREGLED - BRODICE

1. Osnovni pregled obavlja se prije upisa brodice u očevidnik brodica Republike Hrvatske. Osnovni pregled brodice obavlja se prema "Pravilniku o brodicama, čamcima i jahtama" (N.N. xx/2020).

Brodice za osobne potrebe

2. Prilikom osnovnog pregleda brodice za osobne potrebe potrebno je dostaviti dokumente kako je navedeno u "Pravilniku o brodicama, čamcima i jahtama" (N.N. xx/2020).

Brodice za gospodarske namjene

3. Prilikom osnovnog pregleda brodice za gospodarske namjene potrebno je dostaviti dokumente kako je navedeno u "Pravilniku o brodicama, čamcima i jahtama" (N.N. xx/2020).

4. Za brodice za prijevoz putnika, brodice za prijevoz tereta, radne brodice ili javne brodice potrebno je dokazati njihovu usklađenost sa zahtjevima "Pravilnika o brodicama, čamcima i jahtama" (N.N. xx/2020).

Prijava